7 ทักษะที่วัยทำงานควรเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานและพัฒนาตนเอง

0
270

เพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกวินาที และยากที่จะคาดเดา “วัยทำงาน” ต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอด ทักษะการทำงานที่รอบด้านจึงจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของคนยุคใหม่ ทั้งมิติของ Hard Skill (ทักษะด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ) และ Soft Skill (ทักษะในการใช้ชีวิต) เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการทำงานอีกด้วย มาดูกันว่า มีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานควรเรียนรู้

  1. ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และแม่นยำมากขึ้น การสื่อสารต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งการฟังและการพูด จะต้องเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิกับสิ่งที่ฟัง ฝึกจับประเด็นสำคัญ ส่วนการพูดก็ต้องไม่เร็วเกินไปจนผู้ฟังตามไม่ทัน เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะประสานงานและเจรจาต่อรอง เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ทักษะการบริหารเวลา

ควรให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาในการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิต ต้องรู้จักบริหารเวลาให้เป็น จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของแต่ละงานให้ชัดเจน การจัดการเวลาที่ดีทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการผ่อนคลาย ช่วยลดความกังวล ความกดดัน และความเครียดจากปัญหาการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียดีๆ มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกผ่อนคลาย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการทำงานในแต่ละวัน จะได้มีเวลาเหลือสำหรับการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องงานบ้าง

  1. ทักษะด้านการเงิน

ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต ที่วัยทำงานหลายคนไม่ให้ความสนใจ คิดว่าการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนเพียงพอและมั่นคงแล้ว แต่คงไม่ใช่สำหรับยุคนี้อีกต่อไป คนวัยทำงานต้องเริ่มสร้างวินัยทางการเงินที่ดี รู้จักบริหารจัดการรายรับรายจ่าย ควรมีทักษะวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาด จัดสรรรายได้ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปจนถึงยามเกษียณ นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว สำหรับคนที่มีครอบครัวก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าเลี้ยงดูลูก ค่าเล่าเรียนลูก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมา จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ใครที่ไม่มีการวางแผนบริหารการเงิน อาจประสบกับปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นได้ 

  1. ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์

หนึ่งในทักษะสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อการทำงานภายในองค์กร ทักษะนี้ช่วยให้คนทำงานสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพราะต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอยู่เป็นประจำ หากเราไม่สามารถจัดการกับการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และยังเป็นแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานอีกด้วย ในขณะเดียวกันต้องหัดที่จะเข้าใจการกระทำของผู้อื่นเช่นกัน

  1. ทักษะในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง 

ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย คนทำงานที่มีทักษะในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นทางความคิด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง พลิกแพลงหาวิธีที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่ปรับตัวเก่ง มักจะเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดี มองหาโอกาสในวิกฤตเสมอ ไม่หนีปัญหา ไม่ยึดติดกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใดแบบหนึ่ง ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถได้ตามยุคสมัย เพราะถ้าไม่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้นจะทำให้คนทำงานไม่สามารถอยู่รอดได้

  1. ทักษะในการเรียนรู้

เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานจะใช้ความรู้ในสาขาวิชาเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไป คนทำงานต้องมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนนั้นสำคัญอย่างไร มีความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ลองฝึกตั้งเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มระดับความท้าทายทีละน้อย เพื่อจะได้พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

  1. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

แค่ “เก่ง” หรือรู้ในเรื่องงานของตัวเองนั้นไม่เพียงพอ ต้องรู้จักเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในยุคที่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีอยู่มากมาย เข้าถึงได้ง่าย คนทำงานก็ต้องทำความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลจำนวนมากมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยตัวเอง ต้องรู้จักเก็บข้อมูล ตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ จับประเด็น ตีความ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจในการเชื่อมโยง เพื่อประเมินทางเลือกและนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้งานเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีความผิดพลาดเลย และยังเป็นการหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น 

ทั้งทักษะการบริหารจัดการตัวเองและทักษะทางวิชาการ ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่มีคุณภาพ ทุกคนควรจะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ไว้แต่เนิ่นๆ วัยทำงานที่มีความสามารถหลากหลาย นอกจากทำให้งานมีคุณภาพแล้วนั้น ทักษะเหล่านี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวบุคคลอีกด้วย ไม่ว่าจะจะประกอบอาชีพอะไร หรืออยู่ในตำแหน่งไหน ควรเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆ ไว้ เพราะเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต จะผลักดันชีวิตไปสู่ทางใด แล้วเส้นทางที่ว่านั้น เป็นเส้นทางที่เราต้องการหรือไม่  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here