10 ทักษะแห่งอนาคตสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

10 ทักษะแห่งอนาคต

ในอนาคตที่นวัตกรรมมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีจะค่อย ๆถูกนำมาแทนที่แรงงานมนุษย์ สิ่งที่ตามมาก็คืออาชีพบางอาชีพที่ไม่ได้ต้องการทักษะพิเศษที่เฉพาะอย่างจะค่อย ๆสูญหายไป สิ่งนี้เองคือความน่ากลัวของผู้ที่ยังอยู่ในสายอาชีพแห่งความเสี่ยงครับ ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการพูดถึงคำว่า “ทักษะแห่งอนาคต” กันมากขึ้น โดยมีการพูดถึงความจำเป็นที่เราจะต้องพัฒนาทักษะที่ว่านี้ให้เกิดขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับ 10 ทักษะแห่งอนาคตที่จะกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง บทความนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้พร้อม ๆกันครับ

10 ทักษะแห่งอนาคตที่ต้องเร่งฝึกฝนหากคุณไม่อยากกลายเป็นคนที่ตกเทรนด์การทำงานในศตวรรษที่ 21

1. ความคิดสร้างสรรค์

ลืมไปได้เลยกับงานประเภท routine ที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะเพราะในอนาคตงานประเภทนี้จะต้องถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างแน่นอน และหากคุณต้องการจะเอาตัวรอดจากการถูกแทนที่นี้ ทักษะแรกสุดที่คุณจำเป็นต้องรีบสร้างนั่นก็คือทักษะของความคิดสร้างสรรค์ครับ ความคิดสร้างสรรค์นี้นอกจากจะมีความหมายถึงความสามารถในการคิดค้น สร้างนวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆรวมไปถึงการพลิกแพลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังหมายรวมถึงการมองปัญหาในมุมมองใหม่ ๆครับ เพราะในอนาคตปัญหาและอุปสรรคที่คุณจะต้องเผชิญมีแนวโน้มที่จะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเคยเจอมาในอดีต ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการอีกต่อไป ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆนั่นเอง

2. ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ถูกพูดถึงครับ แต่ทว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นทักษะสำหรับอนาคตที่คุณจำเป็นต้องสร้างเช่นเดียวกัน การมีทักษะนี้ติดตัวจะทำให้คุณสามารถควบุมและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี รวมไปถึงสามารถคาดเดาและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน การมีทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดีและช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพครับ

3. การคิดวิเคราะห์

ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์หมายถึงการใช้ตรรกะและเหตุผลในการวิเคราะห์สมมติฐานต่าง ๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีในการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ทักษะนี้จะทำให้คุณเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ มองเห็นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกันของข้อมูลในแต่ละชุดและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้คุณคิดเรื่องต่าง ๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลและทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

4. ความกระหายที่จะเรียนรู้

ทักษะในด้านนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแม่แบบของความก้าวหน้าในอาชีพครับ เพราะในอนาคตความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆจะยิ่งก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆซึ่งรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะซับซ้อนและไม่เหมือนกับวิธีการที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ใดที่หยุดที่จะเรียนรู้ในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะตกเทรนด์และกลายเป็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่สุด ความกระหายที่จะเรียนรู้จะช่วยให้คุณพร้อมรับทักษะใหม่ ๆที่คุณอาจจะไม่ถนัดหรือไม่เคยรู้มาก่อนในขณะเดียวกันก็จะทำให้คุณอัปเดตทักษะเก่า ๆที่คุณรู้อยู่แล้วให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ทักษะในด้านนี้จึงมีความจำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณนั่นเอง

5. การตัดสินใจ

แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะพัฒนาจนเราสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเราในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆก็ตาม แต่การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ครับ เพราะการตัดสินใจจากปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดและช่วยนำเสนอทางเลือกต่าง ๆให้แก่เรา แต่ความสามารถในการมองเห็นความสำคัญในภาพรวม และประเด็นด้านศีลธรรมยังเป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ทำไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นทักษะในด้านการตัดสินใจในฐานะผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงยังเป็นทักษะสำคัญในอนาคตที่เราต้องสร้างครับ

6. การสื่อสารระหว่างบุคคล

การทำงานในอนาคตจะมีลักษณะของการติดต่อประสานงานและความร่วมมือมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งจะเริ่มต้นกันตั้งแต่ยูนิตที่เล็กที่สุดในองค์กรไปจนถึงความร่วมมือระหว่างองค์กร ดังนั้นทักษะหนึ่งที่สำคัญมากก็คือทักษะด้านการสื่อสารที่ต้องชัดเจน ตรงประเด็นและเหมาะสมกับทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ และกับเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงบุคคลต่าง ๆที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับคุณและองค์กรของคุณครับ การมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีจะทำให้งานต่าง ๆที่คุณรับผิดชอบเดินหน้าไปได้ด้วยดี เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

7. ความเป็นผู้นำ

แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีหน้าที่ในฐานะผู้นำกลุ่มหรือผู้นำองค์กร แต่กระนั้นทักษะในด้านความเป็นผู้นำยังเป็นทักษะที่สำคัญที่จำเป็นต้องพัฒนาครับ เพราะทักษะนี้ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ยังหมายถึงการเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างเต็มที่ เป็นเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่คอยสนับสนุน ซัพพอร์ต ผลักดันและคอยกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่นั่นเอง

8. การยอมรับในความหลากหลาย

เพราการทำงานในอนาคตจะเป็นในรูปแบบของการติดต่อประสานงาน ความร่วมมือระหว่างกันและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความหลากหลายในแง่ของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา วิธีคิดและปูมหลังจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ทักษะในด้านการยอมรับในความหลากหลายจะทำให้คุณเข้าใจถึงรากฐานที่มาของความแตกต่างระหว่างคุณและพวกเขาครับ ซึ่งทักษะนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไร้ความขัดแย้ง เกิดความสามัคคีและท้ายที่สุดคือคุณสามารถดึงเอาความแตกต่างเหล่านี้ให้มาเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ต่อองค์กรมากที่สุดครับ

9. ทักษะทางเทคโนโลยี

ในอนาคตสิ่งหนึ่งที่จะไม่มีทางหยุดพัฒนาแน่ ๆก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆที่จะยิ่งรุดหน้าไปเรื่อย ๆซึ่งนอกจากจะมามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังจะสร้างอิมแพคขนาดใหญ่ต่อการทำงานด้วยเช่นกัน ทักษะทางเทคโนโลยีจึงหมายถึงการที่คุณเข้าใจถึงหลักการทำงานของมันรวมไปถึงรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณเอง ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของคุณรวมไปถึงโอกาสในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆที่ส่งเสริมอาชีพของคุณในเชิงบวกครับ

10. การเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

หากคุณคิดว่าทักษะทั้ง 9 ที่ผ่านมามีความสำคัญมากแล้ว ทักษะที่ 10 ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือที่สุดแห่งทักษะทั้งหมดครับ ตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนคุณย่อมไม่มีทางที่จะเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เลย และหากคุณตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆที่เป็นคามคุ้นเคยของคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวครับไม่ว่าจะเป็นการทำงาน อาชีพ ทักษะดั้งเดิมที่คุณมี และความคาดหวังต่าง ๆที่มีต่ออนาคตของคุณ การที่คุณมีความสามารถในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งสิ่งที่คาดเดาได้และสิ่งที่คาดไม่ถึงครับ ผู้ที่มีทักษะนี้ติดตัวจะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและมองว่าเป็นเรื่องของความท้าทายโดยไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำ และสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นข้อได้เปรียบของทักษะนี้ก็คือพวกเขาจะมองเห็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนผู้อื่นเสมอและชิงจังหวะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนที่จะถูก disrupt ครับ นอกจากนี้ทักษะในด้านนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วยเช่นกัน

ทักษะแห่งอนาคตทั้ง 10 ทักษะนี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่น ๆในทุกด้านครับ และที่สำคัญก็คือหากคุณมีมันติดตัวแล้วไม่ว่าจะมีสิ่งใหม่ ๆเกิดขึ้นในอนาคตก็จะไม่สามารถแทนที่คุณได้ง่าย ๆ เพราะคุณพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดครับ

สามารถติดตามข้อมูลดี ๆทางโซเชียลได้ที่นี่ครับ

10 ทักษะแห่งอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here