สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไรกับการลงทุนสินทรัพย์นี้ในปัจจุบัน

สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร

เมื่อไม่กี่ปีมานี้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นกระแสการลงทุนที่ทั้งถูกพูดถึงและเป็นที่นิยมกันเป็นวงกว้าง และจากปรากฏการณ์ทางด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลตัวหนึ่งที่ทะยานสูงขึ้นจนสร้างผลตอบแทนและกำไรให้แก่นักลงทุนชนิดที่เรียกได้ว่าล้นหลามยิ่งตอกย้ำและทำให้คนส่วนหนึ่งหันเหความสนใจมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดต่าง ๆกันมากขึ้น สินทรัพย์ดิจิทัลหมายอะไร รวมถึงมีความเสี่ยงใดที่คุณต้องเข้าใจก่อนการลงทุนอะไรบ้าง บทความนี้เราจะไปทำความรู้จักกันครับ

สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร

เชื่อไหมว่านักลงทุนส่วนหนึ่งยังเข้าใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคือเงินตราดิจิทัลหรือ cryptocurrency เท่านั้น ซึ่งความเข้าใจนี้มีส่วนที่ถูกต้องเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้วคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงหน่วยข้อมูลในรูปแบบของชุดตัวเลขฐานสองที่ถูกสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นหากจะบอกว่าในปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง เราสามารถแยกออกได้ดังนี้

สกุลเงินดิจิทัลหรือ cryptocurrency

สินทรัพย์ดิจิทัลชนิดนี้เป็นสินทรัพย์ที่เรารู้จักกันมากที่สุดและได้ยินกันบ่อยที่สุด ตัวอย่างของสกุลเงินดิจิทัลที่เรารู้จักก็ได้แก่ บิทคอยน์ ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเหมือนกับสกุลเงินที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่กระนั้นด้วยความที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมาก การซื้อขายจึงเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะดูไม่มีความมั่นคงเลยจึงทำให้มีทั้งผู้ที่ยอมรับและไม่ยอมรับให้มีการนำสกุลเงินดิจิทัลนี้มาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจริง ๆ ด้วยเหตุนี้ต่อมาจึงมีการพัฒนาโดยการนำสกุลเงินดิจิทัลนี้ไปผูกกับสินทรัพย์มั่นคงชนิดต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นทองคำ หรือสกุลเงินต่าง ๆเช่นสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลบาทจึงทำให้เราเรียกเงินสกุลดิจิทัลประเภทนี้ว่า stable coin

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือ investment token

เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ถือครองในการร่วมลงทุนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ถือครองในการร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลตรงที่สกุลเงินดิจิทีลนั้นเป็นเพียงสื่อกลางใตการแลกเปลี่ยนเท่านั้น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจะให้สิทธิ์บางประการแก่ผู้ถือครองอาทิเช่น สิทธิ์ในการได้รับส่วนแบ่งรายได้ หรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนของโครงการต่าง ๆ ดังนั้นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจะมีหน้าที่คล้าย ๆกับหลักทรัพย์ที่เราลงทุนกันในปัจจุบัน

โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์หรือ utility token

เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ถือครองในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงเช่นการให้สิทธิ์ผู้ถือครองในการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆหรือนำไปแลกเป็นสินค้าหรือบริการในแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้น

ทั้งนี้การจะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อนเสมอ ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในสินทรัพย์จึงจำเป็นต้องมองหาผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนกับทาง ก.ล.ต. แล้วเท่านั้นจึงจะสร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง

ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเองก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกชนิดที่มีความเสี่ยงในการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเองก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเกิดจากสาเหตุดังนี้

Systematic risk หรือความเสี่ยงของระบบหรือตลาดของสินทรัพย์นั้น

ความเสี่ยงชนิดนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเรียกได้ว่าติดตัวมากับสินทรัพย์ชนิดดังกล่าว โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นหากเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทุกตัวในตลาด จึงเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวได้แก่ความเสี่ยงด้านนโยบายที่ออกมาเพื่อกำกับดูแลสินทรัพย์ดังกล่าวในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายก็อาจส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดนั้น ๆ หรืออาจเป็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเช่นหากการถอดรหัสเกิดขึ้นได้ง่ายก็จะกระทบต่อความเชื่อถือของสินทรัพย์นั้น ๆเป็นต้น

Unsystematic riskหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหรือหลักทรัพย์เท่านั้นแต่ไม่มีผลต่อภาพรวมของทั้งระบบ

ความเสี่ยงชนิดนี้เป็นเพียงความเสี่ยงทั่เกิดขึ้นกับหน่วยของสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่กระทบกับสินทรัพย์อื่น ๆในประเภทเดียวกันของตลาด ตัวอย่างความเสี่ยงชนิดนี้ได้แก่ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง เช่นอาจเคยมีสกุลเงินดิจิทัลชนิดหนึ่งที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ต่อมาเกิดการแทนที่ของสกุลเงินใหม่ที่อาจจะได้เปรียบกว่าทำให้สินทรัพย์เดิมเสื่อมความนิยมลงไปก็จะกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้น ๆแต่ไม่ได้กระทบต่อสกุลเงินอื่น ๆในตลาด หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงของการผันผวนด้านราคาที่เกิดขึ้นของสินทแต่ละชนิด เป็นต้น

Personal risk หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคล

ความเสี่ยงประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นกับตัวของนักลงทุนเอง โดยอาจเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการทำรหัสผ่านหาย การใส่ราคาผิด ใส่ address ผิดหรืออาจเป็นการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของตนเอง ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นแต่กับเฉพาะตัวของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลไกทั้งระบบ

จะเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้องทำอย่างไร

การจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น หลาย ๆคนมักจะพูดกันว่าแค่หาโบรกเกอร์และทำการเปิดพอร์ตการลงทุนก็ถือว่าเสร็จสิ้นและเริ่มต่นลงทุนได้แล้ว แต่หากคุณเริ่มต้นเพียงเท่านี้ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่คุณจะกลายเป็นผู้แพ้ในสนามการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทีลนี้ครับ และก็เช่นเดียวกับการลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆที่คุณจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ในการลงทุนเสียก่อน ทั้งรูปแบบ วิธีการลงทุน ความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องฝึกฝนการตัดสินใจในการลงทุนเสียก่อนจึงจะช่วยลดความผิดพลาดจากการลงทุนของคุณได้ อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการลงทุนนั้น ความรู้และประสบการณ์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาการลงทุนก่อนทำการลงทุนยังคงเป็นวลีที่คุณต้องจดจำให้ขึ้นใจเสมอ เพราะความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆมักจะมาจากตัวของนักลงทุนเอง และหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและมีโอกาสบั่นทอนการลงทุนของคุณจนสร้างความบอบช้ำให้กับคุณได้ในที่สุด

ติดตามบทความดี ๆทางช่องทางโซเชี่ยลได้ที่นี่ครับ

สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here